[صفحه اصلی ]      
مجله بین رشته ای یادگیری مجازی در علوم پزشکی awt-yekta Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS)
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 3 - ( پاییز 1395 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 7 شماره 3 صفحات 274-278
XML بررسی سطح رضایت دانشجویان از عملکرد دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل) Print

[English Abstract]
نویسندگان: عادل زاهد بابلان، مهدی معینی کیا، عباس نقی‌زاده باقی ، مژگان خان بابازاده قدیم
نوع مطالعه: اصیل | موضوع مقاله: تخصصي | دریافت: ۱۳۹۵/۸/۱۲ - پذیرش: ۱۳۹۵/۸/۱۲ - انتشار: ۱۳۹۵/۸/۱۲
چکیده:   (2026 مشاهده)

مقدمه: ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﻪ‌دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ  به‌طور داﺋﻢ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﺧﻮرد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﺳﺘﻲ‌ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ آن، ﻣﺴﻴﺮ رﺷﺪ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪن را ﻃﻲ ﻛﻨﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در راﺳﺘﺎی ﻣﺸﺘﺮی‌ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه و ﻫﺪف آن ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ از ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﻜﺪه‌ﻫﺎ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اداره ﻣﺸﺎوره ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ. 

روش: در این پژوهش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، ﺗﻌﺪاد 705 ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﺑﺰار ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد. روایی این پرسشنامه بر اساس نظر شش نفر از خبرگان و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (816/0) بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه‌ها از آزﻣﻮن‌های تی‌تست مستقل و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده شد.

یافته ها: از لحاظ رضایت دانشجویان، ابعاد زیر حائز نمره‌ای بالاتر از میانگین شدند: عملکرد دانشکده‌ها (زنان: 13/4؛ مردان 09/4)؛ مدیریت آموزشی (زنان: 01/4؛ مردان: 5/4)؛ مرکز مشاوره دانشگاه (زنان: 39/3؛ مردان: 35/3). همچنین، بعد مدیریت فرهنگی-دانشجویی حائز نمره‌ای پایین‌تر از میانگین شد (زنان: 85/1؛ مردان 99/1).

ﻧﺘﻴﺠﻪ‌ﮔﻴﺮی: داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردبیل از ﻋﻤﻠﻜﺮد همه واحدها به جز مدیریت فرهنگی دانشجویی رضایت داشتند. بنابراین ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻣﻮر اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

واژه‌های کلیدی: دانشجو، رضایت‌مندی، دانشگاه، عملکرد،
متن کامل [PDF 355 kb]   (311 دریافت)
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
Zahed-Babelan A, Moenikia M, Nagizadeh-Bagi A, KhanBabaZadeh-Ghadim M. Assessment of the student satisfaction level of university performance (Case study: Ardabil University of Medical Sciences). Media. 2016; 7 (3) :274-278
URL http://ijvlms.ir/online/browse.php?a_code=A-10-6-218&slc_lang=fa&sid=1
زاهد بابلان عادل، معینی کیا مهدی، نقی‌زاده باقی عباس، خان بابازاده قدیم مژگان. بررسی سطح رضایت دانشجویان از عملکرد دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل). مجله دانشگاهی پادگیری الکترونیکی. 1395; 7 (3) :274-278
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
 
برگشت به فهرست نشریات دوره 7، شماره 3 - ( پاییز 1395 )
مجله بین رشته ای یادگیری مجازی در علوم پزشکی Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS)
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.189 seconds with 739 queries by AWT YEKTAWEB 2839